Stadgar

Stadgar för Svenska Barnläkarföreningens delförening för Global barn- och ungdomshälsa.

§1. Föreningen utgör en sammanslutning av barnläkare och andra intresserade läkare med engagemang för barn och ungdomars globala hälsofrågor. Föreningen är en ideell allmännyttig delförening inom Svenska Barnläkarföreningen (BLF).

§2. Föreningens syfte är

  • Att främja ett pediatriskt perspektiv på globala hälsoprojekt och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå innanför och utanför landet
  • Att främja klinik och vetenskap inom globala hälso- och sjukvårdsfrågor rörande barn och ungdomar
  • Att utgöra remissinstans inom BLF
  • Att utveckla utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten
  • Att lyfta barnrättsperspektiv
  • Att skapa nätverk/plattform för läkare intresserade av globala hälso- och sjukvårdsfrågor
  • Att skapa och upprätthålla en kunskapsbas runt globala hälso- och sjukvårdsfrågor

§3. Årsmöte hålls varje år och skall utlysas minst 8 veckor i förväg. Beslut vid årsmötet fattas via enkel majoritet. Medlemmar i föreningen har rösträtt. Medlemmar kan ge en annan medlem i delföreningen skriftlig fullmakt att rösta i dennes ställe.

§4. Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare, BLU-representant samt minst två övriga ledamöter. Samtliga väljs vid årsmötet för två år. 50% av styrelsens medlemmar måste vara närvarande för att vara beslutsmässiga.

§5. Revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret utses vid årsmötet. Verksamhetsåret skall vara samma som räkenskapsåret, dvs. från innevarande års årsmöte till nästa års årsmöte.

§6. En valberedning bestående av två personer utses årligen vid årsmötet. Valberedningen ger förslag på styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant.

§7. Ordföranden, sekreteraren och kassören tecknar föreningen var för sig.

§8. Om föreningen skulle upplösas tillfaller de medel och tillgångar som finns i föreningen vid upplösningen BLF s styrelse och används i enlighet med föreningens ändamål och bidragsgivares anvisning.

§9. Årsavgiften fastställs årligen vid årsmötet

§10. Medlemskap erhålls genom att anmäla intresse till styrelsen. Medlemsförteckningen uppdateras minst årligen.

§11 Delföreningen skall hålla minst ett sammanträde per år vilket sker på barnveckan (BLFs årsmöte). Därtill kommer det antal medlemsmöten och styrelsemöten som styrelsen anser nödvändiga.

§12. Förslag om ändring av föreningens stadgar lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. Styrelsen ansvarar för att förslaget delges medlemmarna senast 4 v före årsmötet. Beslut om stadgeändring tas med 2/3 majoritet vid årsmötet. Stadgar och stadgeändring skall godkännas av BLF.


access_time 2016-04-04 10:54:28