Stadgar

Stadgar för Svenska Barnläkarföreningens delförening för Global Barn- och Ungdomshälsa

Senast uppdaterade på årsmötet 2021-05-05.

1. Föreningen utgör en sammanslutning av barnläkare och andra intresserade läkare med engagemang för barn och ungdomars globala hälsofrågor. Föreningen är en ideell allmännyttig delförening inom Svenska Barnläkarföreningen (BLF).

2. Föreningens syfte är:

  • Att främja ett pediatriskt perspektiv på globala hälsoprojekt och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå innanför och utanför landet
  • Att främja klinik och vetenskap inom globala hälso- och sjukvårdsfrågor rörande barn och ungdomar
  • Att utgöra remissinstans inom BLF
  • Att utveckla utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten
  • Att lyfta barnrättsperspektivet
  • Att skapa nätverk/plattform för läkare intresserade av globala hälso- och sjukvårdsfrågor
  • Att skapa och upprätthålla en kunskapsbas runt globala hälso- och sjukvårdsfrågor

3. Årsmöte hålls varje år och skall utlysas minst 4 veckor i förväg. Beslut vid årsmötet fattas via enkel majoritet. Medlemmar i föreningen har rösträtt. Medlemmar kan ge en annan medlem i delföreningen skriftlig fullmakt att rösta i dennes ställe.

4. Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare, BLU-representant samt minst två övriga ledamöter. Samtliga väljs vid årsmötet för två år. 50% av styrelsens medlemmar måste vara närvarande för att vara beslutsmässiga.

5. Revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret utses vid årsmötet. Verksamhetsåret sträcker sig från årsmöte till årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

6. En valberedning bestående av minst två personer utses årligen vid årsmötet. Valberedningen ger förslag på styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant.

7. Ordföranden, sekreteraren och kassören tecknar föreningen var för sig.

8. Om föreningen skulle upplösas tillfaller de medel och tillgångar som finns i föreningen vid upplösningen BLF s styrelse och används i enlighet med föreningens ändamål och bidragsgivares anvisning.

9. Årsavgiften fastställs årligen vid årsmötet

10. Medlemskap erhålls genom att anmäla intresse till styrelsen. Medlemsförteckningen uppdateras minst årligen.

11. Delföreningen skall hålla minst ett sammanträde per år, vilket är årsmötet som hålles under månaderna januari till maj, vanligen under Barnveckan. Därtill kommer det antal medlemsmöten och styrelsemöten som styrelsen anser nödvändiga.

12. Förslag om ändring av föreningens stadgar lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet. Styrelsen ansvarar för att förslaget delges medlemmarna senast 4 v före årsmötet. Beslut om stadgeändring tas med 2/3 majoritet vid årsmötet. Stadgar och stadgeändring skall godkännas av BLF.

13 Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges rätt att närvara samt ha yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöten. Detta kan bestämmas till att gälla under ett möte, del av möte eller längre definierad tid.

 


access_time 2022-03-01 21:13:42